รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตราชเทวี)
เงินเดือน(บาท) : 25,000+
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วางแผนการดำเนินงานในส่วนของ ทีมงาน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เวลา ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ
2.เข้าพบลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของทีมงานช่าง และผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วางแผนงานในการแก้ไขปัญหาหน้างานให้สำเร็จลุล่วงตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป
อื่น ๆ :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ IT
2. มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ IT, Computer,CCTV,ระบบ Digi tal signage
3.มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
4.มีความสามารถด้านการวางแผนการดำเนินงานในส่วนของ ทีมงาน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เวลา ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ
5.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อการงานสูง และสามารถปDbบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6.มีทักษะด้านการเจรจาต่อลองและการนำเสนอผลงานเป็นอย่างดี
7.มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้
8.มียานพาหนะส่วนตัว,สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานล่วงเวลาการทำงานปกติและวันหยุดได้

สวัสดิการ

- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครผ่านเวปไซต์ wtc.co.th หรือ ส่ง Email พร้อมแนบประวัติส่วนตัวมาที่ yongyutk@wtc.co.th

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตราชเทวี)
เงินเดือน(บาท) : 30,000+
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.รับผิดชอบและบริหารงานด้านงานจัดซื้อตามกระบวนการทั้งหมดภายในบริษัทฯ
2.กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาของบริษัทฯ
3.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆในบริษัทฯในการหาขอมูลสินค้า วัตถุดิบบริการให้ถูกต้องไปตามที่ตกลง
4.ควบคุมดูแลกระบวนการจัดซื้อตลอดจนติดตามผลการส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ และบริการให้ถูกต้องไปตามข้อตกลง
5.ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงินในการชำระเงินและติดตามเงินของบริษัทฯคู่ค้า
6.เจราจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ของสินค้าและบริการที่บริษัทฯต้องการซื้อ
7.จัดทำระบบทะเบียนข้อมูลของบริษัทฯคู่ค้าอย่างเป็นระบบพร้อมอัพเดตข้อมูลราคาและเงื่อนไขต่างๆให้ทันสมัยตลอดเวลา
8.ประสานงานบริษัทฯคู่ค้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อขาย และรับผิดชอบต่อสินค้าในกรณีที่มีปัญหา
9.สรรหาและคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ สินค้า และบริการ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ทางบริษัทฯต้องการทั้งในเรื่องของมาตรฐาน เงื่อนไข เวลา และราคาที่เหมาะสม
10.จัดทำระบบราคากลางของวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งอัพเดตให้เป็นปัจจบุันเสมอ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 32 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป
อื่น ๆ :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี,การตลาด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การสายงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป และมีปรสบการณ์การเป็นหัวหน้างานหรือบริหารงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกหน่วยงาน เป็นอย่างดี รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงาน
- มีความสามารถในการบริหารบริหารหน่วยงาน การควบคุมและติดตามการดำเนินงานของผู้้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- มีประสบการณ์จัดซื้อด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบ IT และ computer มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีภาวะความเป็นผู้นำ การตัดสิน การแก้ไขปัญหาต่างๆภายในหน่วยงาน และดำเนินการตามนโยบายบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะด้านการใช้ดปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power Point,Out Look ในระดับปานกลาง-สูง
- มีทัศนะคติที่ดีต่องานและหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องาน ต่อหน้าที่ ต่อองค์กร
- หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม In FoPro จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครผ่านเวปไซต์ wtc.co.th หรือ ส่ง Email พร้อมแนบประวัติส่วนตัวมาที่ yongyutk@wtc.co.th

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตราชเทวี)
เงินเดือน(บาท) : 15,000+
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-จัดซื้อ-จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับ Computer ทั้ง PC,NoteBook, hardware ,software,Printer, วัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
- จัดซื้อ-จัดหา-จัดจ้าง งานซ้อมบำรุง งานรับเหมาติดตั้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- จัดทำเอกสารด้านการจัดซื้อทั้งหมด ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบเปรียบเทียบราคา
- ติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้า พร้อมแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- ตรวจสอบและตรวจนับสินค้า ที่สั่งซื้อว่าครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามที่สั่งซื้อหรือไม่
- จัดซื้อของหน้างานและตรวจสอบตัวอย่างสินค้า กระบวนการผลิต นอกสถานที่ ( บางครั้ง )
- เจรจาต่อรองขั้นตอนการจัดซื้อระหว่างหน่วยงานขอซื้อกับผู้ขายเพื่อประสิทธิภาพและความถูกต้องสมบูรณ์ของสินค้า
- จัดหาสินค้าใหม่ๆที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจ เพื่อทำการเปรียบเทียบราคาร่วมกับฝ่ายขาย
- จัดทำระบบทะเบียนผู้ขาย ผู้ผลิตสินค้า ใบติดตามสถานะสินค้า การตรวจสอบ แบบประเมิน Supplier
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย - หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
อื่น ๆ :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อและในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 2-3 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์การจัดซื้อด้าน IT และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1-2 ปีขึ้นไป
- มีทักษะด้านการใช้ดปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power Point,Out Look ในระดับปานกลาง-สูง
- มีทัศนะคติที่ดีต่องานและหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- มีบุคลิกที่ดี มีทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง
- สามารถทำงานฝ่ายใต้อย่างกดดันได้ดี
- มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องาน ต่อหน้าที่ ต่อองค์กร
- หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม In FoPro จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครผ่านเวปไซต์ wtc.co.th หรือ ส่ง Email พร้อมแนบประวัติส่วนตัวมาที่ yongyutk@wtc.co.th

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตราชเทวี)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- นำเสนอสินค้าและบริการเกี่ยวกับตัวสินค้าของบริ ษัทฯให้กับกลุ่มลูกค้าทราบ
- วางแผนงานด้านการขายและขายสินค้าของบริษัทฯให้ได้ตามยอดขายที่กำหนดไว้
- รักษาฐานการขายในกลุ่มของลูกค้าเดิมและลูกค้าหลักของบริษัทฯรวมทั้งหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมด
- ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ตรงตามเวลาและครบถ้วน
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งในและนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขาย
- ศึกษาหาความรู้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทฯ พร้อมทั้งเทคโนโลยีต่างๆของผู้ผลิต เพื่อสามารถถ่ายทอดแนะนำให้ลูกค้าทราบได้
- ออกเยี่ยมเยียนและพบปะลูกค้าในกรณีต่างๆ เพื่อสร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ให้กับบริษัทฯ
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย - หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
อื่น ๆ :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- จบการศึกษาในสาขา เทคโนโยลีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ IT รวมทั้งระบบเทคโนโลยี หรือComputer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การประสานงาน เทคนิคการขาย เทคนิคด้านลูกค้าสัมพันธ์ และการนำเสนอผลงาน
- มีความรับผิดชอบต่องาน และมีความกะตือรือร้นในงาน ชอบความท้าทายในงาน
- มีสามารถใช้โปรแกรมปฏิบัติการ Microsoft Office และโปรแกรม Powerpoint ได้ในระดับดี
- มีความสามารถในการเขียนแผนงานด้านการขาย พร้อมวิเคราะห์กำหนดเป้าหมายได้
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครผ่านเวปไซต์ wtc.co.th หรือ ส่ง Email พร้อมแนบประวัติส่วนตัวมาที่ yongyutk@wtc.co.th