หลายองค์กรประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรด้าน IT ที่ขาดความชำนาญ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลได้ดีเท่าที่ควร ทำให้ต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับบุคลากรทางได้ไอทีมากขึ้นทุก ๆ ปี และอีกหลายองค์กร ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ด้านไอทีภายใน หรือแม้กระทั่งให้บริการลูกค้าขององค์กรนั้น ๆ ได้

ลักษณะการให้บริการ

WTC Computer มีบริการ IT Outsourcing Service ที่ช่วยปิดข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ด้วยบุคลากรที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพ และพร้อมที่จะให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละองค์กร
นอกจากคุณภาพของบุคลากรของ WTC แล้ว เรายังมีความพร้อมในการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ เช่น พนักงานทดแทนกรณีมีการลางานด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และยังมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพบุคลากร โดยการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากส่วนกลาง ออกไปเยี่ยมเยียนบุคลากรที่ทำหน้าที่ Outsourcing ให้กับลูกค้าเป็นระยะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น คำติชม หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการให้เราช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ในข้างต้น จึงมั่นใจได้ว่า บริการ IT Outsource ของเรา สามารถตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรไอทีที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี

  • ประจำอยู่ที่สำนักงานของลูกค้า เพื่อดูแลอุปกรณ์คอมพิวเดอร์ต่าง ๆ เช่น Computer, Printer, Scanner, Projector
  • ควบคุม ดูและระบบเครือข่ายภายในองค์กร
  • ตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • แก้ไขปัญหาทางด้าน IT เฉพาะหน้า
  • ให้ความช่วยเหลือพนักงานทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร
  • ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานใหม่ ให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ IT ภายในองค์กร

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ IT Outsourcing ของทาง WTC


  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • บริษัท คลินท์แพค จำกัด
  • Egg Digital