Work-with-us
Work-with-us.1
CARRER-icon4

Project Sales IT (Government)

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ       :  1 อัตรา
เงินเดือน      :  THB20,000 - 35,000 /month (negotiable)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบงานขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ IT computer,Storage และ IT Solution ให้แก่หน่วยงานราชการและ สถาบันการศึกษารวมถึงองค์กรต่างๆ
2. ออกพบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอขายสินค้าและบริการตาม ความต้องการของลูกค้าได้
3. วางแผนงานด้านการขายและผลักดันยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
4. ติดตามและปิดงานขายโครงการที่รับผิดชอบได้ได้ตามสัญญาและแผนงาน
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให ้การขายและการบริการหลังการขายบรรลุผลสําเร็จ
6. ติดตามความต้องการของลูกค้าและงานที่หน่วยงานต่างๆมีการเปิดประมูลหรือจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมข้อมูล ยื่นแข่งขัน
7. ศึกษาสินค้า บริการที่บริษัทฯมี พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการ ของลูกค้าได้
8. ออกเยี่ยมลูกค้า ดูแลประวัติการสั่งซื้อและสถานะการเงินของลูกค้าที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาITหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT และ computer และIT Solutions อื่นๆเป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในการขายสินค้า กลุ่ม PC Notebook, Networking, Server, Storage, Cloud, Software และ IT Solutions และอื่นๆไม่น้อยกว่า 1-2 ปีขึ้นไป
5. เคยผ่านงานขายแบบประมูล งานยื่นซองและขายแบบองค์กรต่อองค์กร โดยเฉพาะงานองค์กรรัฐบาลและ รัฐวิสาหกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลตาม TOR และการ Comply Spec ได ้
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดีโดยเฉพาะโปรแกรม Excel
8. สามารถทํางานในภาวะความกดดันได้ดี มีความอดทน สามารถการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
9. มีทักษะในการเจราต่อรอง การประสานงาน และการนําเสนอผลงานได้ในระดับดีมาก
10. สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ถึงดี
11. มีรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
12. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สวัสดิการ

- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสําหรับพนักงาน สูงสุด 5 เท่าของค่าจ้าง
- เงินรางวัลพิเศษเนื่องในวาระต่างๆ
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกําลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าทํางานล่วงเวลา
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าใบประกาศวิชาชีพ
- ค่าตอบแทนผลงานกรณี พิเศษ
- ค่าประสบการณ์วิชาชีพ
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon

Network Engineer ( Junior Level )

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ       :  1 อัตรา
เงินเดือน      :  คุณสมบัติและประสบการณ์

Responsibilities
1. Designs, installs, delivers, and maintains IT Infrastructure projects for customers.
2. Works with sales teams to design and advise on IT systems that meet customers’ business requirements.
3. Collaborates with customers’ technical teams and third-party suppliers to install and deliver both products and services by focusing on system stability and ultimate efficiency.
4. Is responsible for reports and documents of an IT infrastructure system.
5. Develops and maintains good relationships with internal teams, external teams, and customers throughout a project.

Qualifications
1. Thai National, Male or Female.
2. Bachelor’s degree in computer engineering, computer science, or related fields.
3. 0-2 years’ experience in software design, installation, and management of IT Infrastructure.
4. Comprehensive understanding of OSI model, TCP/IP model, TCP/IP networking (e.g. WLAN, switches, routers, a network security), DNS, DHCP, e-mail, and operation systems.
5. Strong Experience on supporting IT Equipment, such as Firewall, Cisco Router, Cisco Switch, Wireless, etc.
6. Good PC skills in MS Office.
7. Good English communication skills.
8. Teamwork ethics, willing to learn new things.
9. High degree of attentiveness to corporate client projects.
10. Ability to deliver, coordinate, advise, and present throughout the project.

  สวัสดิการ

- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสําหรับพนักงาน สูงสุด 5 เท่าของค่าจ้าง
- เงินรางวัลพิเศษเนื่องในวาระต่างๆ
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกําลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าทํางานล่วงเวลา
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าใบประกาศวิชาชีพ
- ค่าตอบแทนผลงานกรณี พิเศษ
- ค่าประสบการณ์วิชาชีพ
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon2

Presales Engineer – Networking & Security

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ       :  1 อัตรา
เงินเดือน      :  THB20,000 - 45,000 /เดือน

Responsibilities
1. Providing technical proposal and product Information to customers.
2. Responsible for promotion and sales of the company’s suite of products (Security product and Virtualization product)
3. Providing digital transformation concept to customer.
4. Contribute to solution design for the client that will enable achievement of business strategy and client objectives.
5. Preparing and demonstrating the proof of concepts associated with products and solutions to customers.
6. Coordinating with Sales to develop proper systems in accordance with customers' needs.
7. Coordinating with vendors and project managers to find the right technical solutions.
8. Contacting customers, presenting products and following-up with customers until the end of the process.
9. Preparing reports and other related documents for customers.
10. Work with vendor’s presales and support team to resolve technical issues.
Qualifications
1. Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, or a related field.
2. At least 5 years of experience in an IT Presale Engineer, Technical Consultant or System Engineer role.
3. Knowledge of IT Technology: Server, Storage, Networks, Security, Applications, System Management.
4. Knowledge of basic networking components and concepts. Ability to troubleshoot basic networking issues.
5. Familiar with Security products like Firewall, IDS/IPS, VPN etc.
6. Familiar with Virtualization products like VMWare, Hyper-V etc.
7. Experience with Linux/Windows shell scripting / Cloud and Big Data technologies.
8. Ability to work independently, prioritize work and ask for help when needed.
9. Ability to develop and support sales opportunities and achieve sales targets.
10. Easy going, adaptable, friendly and good communication skills.
11. Eager to achieve, service minded, a good team player and a problem solver.
12. A good command of English will be an advantage.

  สวัสดิการ

- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสําหรับพนักงาน สูงสุด 5 เท่าของค่าจ้าง
- เงินรางวัลพิเศษเนื่องในวาระต่างๆ
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกําลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าทํางานล่วงเวลา
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าใบประกาศวิชาชีพ
- ค่าตอบแทนผลงานกรณี พิเศษ
- ค่าประสบการณ์วิชาชีพ
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon

Senior System Engineer

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ       :  1 อัตรา
เงินเดือน      :  คุณสมบัติและประสบการณ์

Responsibilities
1. Hardware setup & Windows servers OS (Unix, Linux, Windows and VMware) installation.
2. mplement, maintain and troubleshoot Microsoft infrastructure products (MS Windows Ser ver, AD, DNS, WINS, Cluster, File server, Exchange servers)
3. Other infrastructure software (Database, Backup, etc).
4. Implement and troubleshoot for Storage (Direct Attach , SAN, NAS, iSCSI).
5. Work with clients (IT, end users) to implementation solution as design.
6. Deliver professional service to client.
Qualifications
1. Male Age 28 - 35.
2. Bachelor's Degree of Engineering in Computer, Telecommunication Engineering or related field.
3. Knowledge in OS of Windows Server, UNIX, VMWare and Cloud.
4. Knowledge and skill in Software Installation, Server and Network Infrastructure.
5. Knowledge in Enterprise Content Management system, Business Process Management (OpenText, Documentum, Filenet, Sharepoint, K2) is a plus.
6. Knowledge of hardware and software installation and setting up Minimum 5 years related in or System Engineer.
7. Good command of spoken and written English.
8. Good learning attitude and service-oriented.
9. Excellent presentation, communication and problem solving skills.
10. Positive attitude, can work under pressure.

  สวัสดิการ

- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสําหรับพนักงาน สูงสุด 5 เท่าของค่าจ้าง
- เงินรางวัลพิเศษเนื่องในวาระต่างๆ
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกําลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าทํางานล่วงเวลา
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าใบประกาศวิชาชีพ
- ค่าตอบแทนผลงานกรณี พิเศษ
- ค่าประสบการณ์วิชาชีพ
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER-icon4

Project Sales IT (Government)

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ       :  1 อัตรา
เงินเดือน      :  THB20,000 - 35,000 /month (negotiable)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบงานขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ IT computer,Storage และ IT Solution ให้แก่หน่วยงานราชการและ สถาบันการศึกษารวมถึงองค์กรต่างๆ
2. ออกพบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอขายสินค้าและบริการตาม ความต้องการของลูกค้าได้
3. วางแผนงานด้านการขายและผลักดันยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
4. ติดตามและปิดงานขายโครงการที่รับผิดชอบได้ได้ตามสัญญาและแผนงาน
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให ้การขายและการบริการหลังการขายบรรลุผลสําเร็จ
6. ติดตามความต้องการของลูกค้าและงานที่หน่วยงานต่างๆมีการเปิดประมูลหรือจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมข้อมูล ยื่นแข่งขัน
7. ศึกษาสินค้า บริการที่บริษัทฯมี พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการ ของลูกค้าได้
8. ออกเยี่ยมลูกค ้า ดูแลประวัติการสั่งซื้อและสถานะการเงินของลูกค้าที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
9. งานอื่นๆที่ได ้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาITหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT และ computer และIT Solutions อื่นๆเป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในการขายสินค้า กลุ่ม PC Notebook, Networking, Server, Storage, Cloud, Software และ IT Solutions และอื่นๆไม่น้อยกว่า 1-2 ปีขึ้นไป
5. เคยผ่านงานขายแบบประมูล งานยื่นซองและขายแบบองค์กรต่อองค์กร โดยเฉพาะงานองค์กรรัฐบาลและ รัฐวิสาหกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลตาม TOR และการ Comply Spec ได ้
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดีโดยเฉพาะโปรแกรม Excel
8. สามารถทํางานในภาวะความกดดันได้ดี มีความอดทน สามารถการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
9. มีทักษะในการเจราต่อรอง การประสานงาน และการนําเสนอผลงานได้ในระดับดีมาก
10. สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ถึงดี
11. มีรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
12. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสําหรับพนักงาน สูงสุด 5 เท่าของค่าจ้าง
- เงินรางวัลพิเศษเนื่องในวาระต่างๆ
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกําลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าทํางานล่วงเวลา
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าใบประกาศวิชาชีพ
- ค่าตอบแทนผลงานกรณี พิเศษ
- ค่าประสบการณ์วิชาชีพ
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

  
CARRER-icon

Network Engineer ( Junior Level )

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ       :  1 อัตรา
เงินเดือน      :  คุณสมบัติและประสบการณ์

Responsibilities
1. Designs, installs, delivers, and maintains IT Infrastructure projects for customers.
2. Works with sales teams to design and advise on IT systems that meet customers’ business requirements.
3. Collaborates with customers’ technical teams and third-party suppliers to install and deliver both products and services by focusing on system stability and ultimate efficiency.
4. Is responsible for reports and documents of an IT infrastructure system.
5. Develops and maintains good relationships with internal teams, external teams, and customers throughout a project.

Qualifications
1. Thai National, Male or Female.
2. Bachelor’s degree in computer engineering, computer science, or related fields.
3. 0-2 years’ experience in software design, installation, and management of IT Infrastructure.
4. Comprehensive understanding of OSI model, TCP/IP model, TCP/IP networking (e.g. WLAN, switches, routers, a network security), DNS, DHCP, e-mail, and operation systems.
5. Strong Experience on supporting IT Equipment, such as Firewall, Cisco Router, Cisco Switch, Wireless, etc.
6. Good PC skills in MS Office.
7. Good English communication skills.
8. Teamwork ethics, willing to learn new things.
9. High degree of attentiveness to corporate client projects.
10. Ability to deliver, coordinate, advise, and present throughout the project.

สวัสดิการ
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสําหรับพนักงาน สูงสุด 5 เท่าของค่าจ้าง
- เงินรางวัลพิเศษเนื่องในวาระต่างๆ
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกําลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าทํางานล่วงเวลา
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าใบประกาศวิชาชีพ
- ค่าตอบแทนผลงานกรณี พิเศษ
- ค่าประสบการณ์วิชาชีพ
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

  
CARRER-icon2

Presales Engineer – Networking & Security

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ       :  1 อัตรา
เงินเดือน      :  THB20,000 - 45,000 /เดือน

Responsibilities
1. Providing technical proposal and product Information to customers.
2. Responsible for promotion and sales of the company’s suite of products (Security product and Virtualization product)
3. Providing digital transformation concept to customer.
4. Contribute to solution design for the client that will enable achievement of business strategy and client objectives.
5. Preparing and demonstrating the proof of concepts associated with products and solutions to customers.
6. Coordinating with Sales to develop proper systems in accordance with customers' needs.
7. Coordinating with vendors and project managers to find the right technical solutions.
8. Contacting customers, presenting products and following-up with customers until the end of the process.
9. Preparing reports and other related documents for customers.
10. Work with vendor’s presales and support team to resolve technical issues.
Qualifications
1. Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, or a related field.
2. At least 5 years of experience in an IT Presale Engineer, Technical Consultant or System Engineer role.
3. Knowledge of IT Technology: Server, Storage, Networks, Security, Applications, System Management.
4. Knowledge of basic networking components and concepts. Ability to troubleshoot basic networking issues.
5. Familiar with Security products like Firewall, IDS/IPS, VPN etc.
6. Familiar with Virtualization products like VMWare, Hyper-V etc.
7. Experience with Linux/Windows shell scripting / Cloud and Big Data technologies.
8. Ability to work independently, prioritize work and ask for help when needed.
9. Ability to develop and support sales opportunities and achieve sales targets.
10. Easy going, adaptable, friendly and good communication skills.
11. Eager to achieve, service minded, a good team player and a problem solver.
12. A good command of English will be an advantage.

สวัสดิการ
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสําหรับพนักงาน สูงสุด 5 เท่าของค่าจ้าง
- เงินรางวัลพิเศษเนื่องในวาระต่างๆ
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกําลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าทํางานล่วงเวลา
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าใบประกาศวิชาชีพ
- ค่าตอบแทนผลงานกรณี พิเศษ
- ค่าประสบการณ์วิชาชีพ
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

  
CARRER-icon

Senior System Engineer

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ       :  1 อัตรา
เงินเดือน      :  คุณสมบัติและประสบการณ์

Responsibilities
1. Hardware setup & Windows servers OS (Unix, Linux, Windows and VMware) installation.
2. mplement, maintain and troubleshoot Microsoft infrastructure products (MS Windows Ser ver, AD, DNS, WINS, Cluster, File server, Exchange servers)
3. Other infrastructure software (Database, Backup, etc).
4. Implement and troubleshoot for Storage (Direct Attach , SAN, NAS, iSCSI).
5. Work with clients (IT, end users) to implementation solution as design.
6. Deliver professional service to client.
Qualifications
1. Male Age 28 - 35.
2. Bachelor's Degree of Engineering in Computer, Telecommunication Engineering or related field.
3. Knowledge in OS of Windows Server, UNIX, VMWare and Cloud.
4. Knowledge and skill in Software Installation, Server and Network Infrastructure.
5. Knowledge in Enterprise Content Management system, Business Process Management (OpenText, Documentum, Filenet, Sharepoint, K2) is a plus.
6. Knowledge of hardware and software installation and setting up Minimum 5 years related in or System Engineer.
7. Good command of spoken and written English.
8. Good learning attitude and service-oriented.
9. Excellent presentation, communication and problem solving skills.
10. Positive attitude, can work under pressure.

สวัสดิการ
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสําหรับพนักงาน สูงสุด 5 เท่าของค่าจ้าง
- เงินรางวัลพิเศษเนื่องในวาระต่างๆ
- กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
- ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกําลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
- สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าทํางานล่วงเวลา
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
- ค่าใบประกาศวิชาชีพ
- ค่าตอบแทนผลงานกรณี พิเศษ
- ค่าประสบการณ์วิชาชีพ
- การพัฒนาและฝึกอบรม
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

  

© 2016 WTC COMPUTER. All rights reserved.